Privacy Policy Talent Lab

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die van u worden verzameld. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen (waarborgen) die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Doel van de privacy policy?

Talent Lab heeft huidige informatienota opgesteld om u te informeren over het gebruik en beheer van uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening.

Talent Lab begrijpt immers ieders bezorgdheid van wie gegevens worden verwerkt en wenst deze personen dan ook ten volle te informeren door duidelijk aan te geven waarom zij uw persoonsgegevens verwerkt, aan wie deze worden doorgeven en de gepaste waarborgen die worden geboden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation (GDPR)) en andere toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving.

 

Toepassingsgebied

Deze policy is van toepassing op:

– Natuurlijke personen die optreden als vertegenwoordiger van een onderneming die wenst beroep te doen op de diensten van Talent Lab (hierna “Klanten”);
– Natuurlijk personen die optreden als vertegenwoordiger van een onderneming op wie Talent Lab beroep doet om haar diensten uit te voeren (hierna “Partners”).
Deze personen worden hierna aangeduid als “de Betrokkene”.

Deze policy kan regelmatig worden herwerkt, verbeterd, aangevuld of geactualiseerd. De meest actuele versie van de policy kunt u ten allen tijde vinden op de website https://talentlab.be/privacy-policy/. We adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

De policy heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Tenzij anders aangegeven, vallen niet-persoonsgebonden gegevens niet onder deze voorschriften. Hetzelfde geldt voor gegevens die oorspronkelijk persoonsgebonden waren maar die voldoende geanonimiseerd werden zodat deze niet meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden.

 

Wettelijk kader

Talent Lab streeft ernaar de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“AVG) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven.

Door gebruik te maken van de website en/of persoonsgegevens aan Talent Lab te verstrekken, verklaart u kennis genomen te hebben van de bepalingen van deze policy.

 

Identiteit en contactgegevens Talent Lab als Verwerkingsverantwoordelijke

Uw gegevens worden verwerkt door Talent Lab BV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0766.479.449.

Binnen de organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

 

Verwerking Persoonsgegevens

Categorieën persoonsgegevens

 • Klanten
  • Bij (potentiële) samenwerking:
   • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer
   • Gegevens deelnemers: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, taal.
  • Bij bezoek aan de website:
   • IP-adres, profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens, cookies
 • Partners
  • Bij (potentiële) samenwerking:
   • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;;
  • Bij bezoek aan de website:
   • IP-adres, profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens, cookies.

 

Talent Lab verwerkt soms publieke gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, … Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe. Verder kan Talent Lab persoonsgegevens verwerken op basis van wat u Talent Lab vertelt: als u Talent Lab telefonisch contacteert, kan een medewerker van Talent Lab uw gegevens noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van de dienstverlening van Talent Lab.

 

Waarom Talent Lab uw gegevens verwerkt

Talent Lab heeft bepaalde informatie van u nodig om haar diensten te kunnen aanbieden.

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor Klanten:
  • De opmaak van de juridische dienstverleningsovereenkomst tussen Talent Lab en de onderneming die u vertegenwoordigt;
  • De registratie van uw contactgegevens in het intern van Talent Lab systeem voor het klantenbeheer (contactname in geval van een annulatie of wijziging van een gekozen opleiding, een nieuw aanbod van opleidingen, opmaak van facturen/offerte … );
  • De opmaak van aanwezigheidslijsten voor opleidingen en examens.
 • Voor Partners:
  • de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.

Talent Lab verwerkt de persoonsgegevens op basis van haar (pre)contractuele relatie en alle daaraan verbonden wettelijke verplichtingen.

U bent algemeen genomen niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar voor het verlenen van bepaalde diensten is de mededeling van persoonsgegevens wettelijk of contractueel noodzakelijk en is het bijgevolg onmogelijk wordt deze diensten te leveren, wanneer u weigert de betreffende persoonsgegevens mee te delen.

Ontvangers:

 • Doorgifte aan dienstverleners en anderen

Talent Lab kan uw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden, onderaannemers van Talent Lab (zoals onder meer consultants, docenten, studiebureaus, leveranciers van tools,…) en aan dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening en/of indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Daarnaast kan Talent Lab uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, b.v. nationale en internationale overheden en gerechtelijke instanties indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 • Doorgifte binnen House of HR-groep

Talent Lab maakt deel uit van de House of HR-groep. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies.

Talent Lab kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van Talent Lab en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat Talent Lab samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Talent Lab samen met andere bedrijven van de House of HR- groep dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval is Talent Lab gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Talent lab blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • Doorgifte aan derde landen

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Beleid. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garanderen wij dat wij alle maatregelen zullen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de volgende website (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl).

Bewaartermijn

Talent Lab bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor Talent Lab de persoonsgegevens verzamelt

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist

Rechten van de Betrokkene

U heeft steeds het recht om Talent Lab te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of Talent Lab te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kan uw rechten uitoefenen – en voor zover deze vallen binnen de voorwaarden zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving (AVG) zal Talent Lab deze inwilligen – door contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via joke.vancoppernolle@accentjobs.be. Indien Talent Lab redelijke twijfels heeft omtrent uw identiteit, kan Talent Lab u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

Talent Lab is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel +32(0)2 274 48 00
of Fax +32(0)2 274 48 35,
contact@adp-gba.be , https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Waarborgen

Talent Lab hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en daarom neemt zij passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen en ze met name te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.

Talent Lab beperkt dan ook de toegangsrechten tot de persoonsgegevens tot die diensten en/of personen waarvoor de toegang vereist is om hun de bovenvermelde doeleinden te vervullen. Er wordt tevens op toegezien dat enkel die persoonsgegevens worden doorgegeven die vereist zijn om de specifiekere doeleinden te verwezenlijken. Deze toegangsbeperkingen verminderen de risico’s op verlies of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens.

De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens werden geïnformeerd in het kader van het verwerken van persoonsgegevens en hoe met de persoonsgegevens om te gaan en zijn gebonden door vertrouwelijkheidsclausules om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

 

Cookies

   

  Cookie-instellingen

  • Uw toestemming:

  U kunt cookies weigeren of blokkeren via de cookie-instellingen op onze website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

  Indien u verder nog vragen of bemerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via joke.vancoppernolle@accentjobs.be.

  Meer informatie vindt u tevens op https://www.allaboutcookies.org/ , dit met betrekking tot cookies, en op https://www.youronlinechoices.eu/ , met betrekking tot online behavioural advertising en online privacy.

  Vragen en feedback

  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u steeds onze DPO Joke Vancoppernolle contacteren op het nummer 051 460 500 of  joke.vancoppernolle@accentjobs.be .