Privacy Policy Talent Lab

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die van u worden verzameld. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen (waarborgen) die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Doel van het privacybeleid?

Talent Lab heeft huidige informatienota opgesteld om u te informeren over het gebruik en beheer van uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening.

Talent Lab begrijpt immers ieders bezorgdheid van wie gegevens worden verwerkt en wenst deze personen dan ook ten volle te informeren door duidelijk aan te geven waarom zij uw persoonsgegevens verwerkt, aan wie deze worden doorgeven en de gepaste waarborgen die worden geboden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation (GDPR)) en andere toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving.

Toepassingsgebied

Deze policy is van toepassing op:

– De cursisten die een opleiding volgen via Talent Lab, hetzij door zichzelf rechtstreeks in te schrijven, hetzij door ingeschreven te worden door hun werkgever (hierna “Cursisten”);
– Natuurlijke personen die optreden als vertegenwoordiger van een onderneming die wenst beroep te doen op de diensten van Talent Lab (hierna “Klanten”);
– Natuurlijk personen die optreden als vertegenwoordiger van een onderneming op wie Talent Lab beroep doet om haar diensten uit te voeren (hierna “Partners”)

Deze personen worden hierna aangeduid als “de Betrokkene”.

Wijzigingen en afwijkingen van deze voorschriften moeten met het management van Talent Lab worden besproken.

Het privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Tenzij anders aangegeven, vallen niet-persoonsgebonden gegevens niet onder deze voorschriften. Hetzelfde geldt voor gegevens die oorspronkelijk persoonsgebonden waren maar die voldoende geanonimiseerd werden zodat deze niet meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden.

Rechtspositie en wettelijk kader

Dit privacybeleid is gebaseerd op de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (i.e. de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

De richtlijnen zijn bedoeld ter uitvoering van de toepasselijke wetgeving. De toepasselijke wetsvoorschriften, met name het grondwettelijk recht, de algemene verordening gegevensbescherming van de EU of de EU-wet inzake aanpassing algemene verordening gegevensbescherming, evenals de rechtspraak van de rechtbanken hebben voorrang op deze voorschriften. Hetzelfde geldt voor nationale wetsvoorschriften, voor zover deze van toepassing zijn. Ook individuele voorschriften en overheidsbepalingen van de verantwoordelijke kantoren en toezichthoudende autoriteiten hebben prioriteit.

Identiteit en contactgegevens Talent Lab als Verwerkingsverantwoordelijke

Uw gegevens worden verwerkt door Talent Lab, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0766.479.449.

Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Verwerking Persoonsgegevens

Categorieën persoonsgegevens

– Klanten en Partners:

o Bij (potentiële) samenwerking:
 Naam
 Voornaam
 E-mailadres
 Telefoonnummer

o Bij bezoek aan de website:
 IP-adres
 Profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens,
 Via cookies

– Cursisten:

o Naam
o Voornaam
o Adres
o Rijksregisternummer
o Geboorteland
o Geboortedatum
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Functie
o Tewerkstellingspercentage
o Taal
o Geslacht
o Opleiding en vorming (attesten, CV, diploma’s, attesten, …)
o Beroep en betrekking (huidige betrekking, professionele ervaring, …)

Talent Lab verwerkt soms publieke gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, … Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe.

Verder kunnen wij persoonsgegevens verwerken op basis van wat u ons vertelt: als u ons telefonisch contacteert, kan een medewerker van Talent Lab uw gegevens noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening

Waarom wij uw gegevens verwerken

Talent Lab heeft bepaalde informatie van u nodig om haar diensten te kunnen aanbieden.

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Voor Klanten:

o De opmaak van de juridische dienstverleningsovereenkomst tussen Talent Lab en de onderneming die u vertegenwoordigt
o De registratie van uw contactgegevens in ons intern systeem voor het klantenbeheer (contactname in geval van een annulatie of wijziging van een gekozen opleiding, een nieuw aanbod van opleidingen, … )

Deze persoonsgegevens die worden verzameld, worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.

– Voor Partners: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.

– Voor Cursisten:

o Voor de administratie van de cursisten: bijhouden gegevens, organiseren van trainingen en opleidingen, berekenen, facturen en innen van eventuele verschuldigde bedragen, opvolging van cursisten, registratie van uitslagen, bijhouden van certificaten en getuigschriften;
o Voor de administratie van de opleidingen: aantal deelnemers, registratie van de aan- en afwezigen, ..
o Voor contactname bij eventuele annulaties of wijzigingen
o Om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor het volgen van bepaalde opleidingen

Rechten van de Betrokkene

Talent Lab tracht via huidige policy reeds zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan de Betrokkene om zo transparant mogelijk te zijn wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens. Talent Lab begrijpt echter dat de Betrokkene nog met vragen kan zitten of nog bijkomende verduidelijkingen wenst.

Hieronder de rechten waarop de Betrokkene zich kan beroepen:

– De Betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens (dossier) in te kijken of een kopie te vragen;
– De Betrokkene heeft het recht om onjuiste en onvolledige persoonsgegevens te verbeteren en aan te vullen;
– De Betrokkene heeft het recht zijn gegevens te laten verwijderen als de wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens ontbreekt of vervallen is. Hetzelfde geldt wanneer het doel van gegevensverwerking door het verstrijken van een periode of om andere redenen weggevallen is. Bestaande bewaarverplichtingen en legitieme belangen die in strijd zijn met verwijdering moeten worden nageleefd;
– De Betrokkene heeft een fundamenteel recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens als zijn legitieme belang vanwege een bijzondere persoonlijke situatie zwaarder weegt dan het belang bij verwerking. Dit is niet van toepassing als een wettelijke regeling verplicht is om de verwerking uit te voeren.
– De Betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit zorgt ervoor dat hij zijn opgeslagen persoonsgegevens ter beschikking kan stellen.
– De Betrokkene heeft recht op informatie over welke persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. De identiteit van de ontvanger of de categorieën ontvangers moeten worden gespecificeerd.

In de mate dat de verwerking zijn grondslag vindt in de toestemming van de Betrokkene, heeft de Betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Die intrekking heeft enkel gevolgen voor de toekomst.

De Betrokkene kan zijn rechten uitoefenen – en voor zover deze vallen binnen de voorwaarden zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving (AVG) zal Talent Lab deze inwilligen – door contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via charlotte.devloo@accentjobs.be.

Waarborgen

Talent Lab hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en daarom neemt zij passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen en ze met name te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.

Accent beperkt dan ook de toegangsrechten tot de persoonsgegevens tot die diensten en/of personen waarvoor de toegang vereist is om hun de bovenvermelde doeleinden te vervullen. Er wordt tevens op toegezien dat enkel die persoonsgegevens worden doorgegeven die vereist zijn om de specifiekere doeleinden te verwezenlijken. Deze toegangsbeperkingen verminderen de risico’s op verlies of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens.

De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens werden geïnformeerd in het kader van het verwerken van persoonsgegevens en hoe met de persoonsgegevens om te gaan en zijn gebonden door vertrouwelijkheidsclausules om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

Toezichthoudende autoriteit in België

Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Ik heb een kopie van het beleid gekregen en heb dit begrepen.

Naam, voornaam:

Plaats, datum:

Handtekening: