Algemene voorwaarden

1.
De rechtsverhouding tussen de Talent Lab nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576 en met ondernemingsnummer 0766.479.449 (hierna: “Talent Lab”), en de rechtspersoon of natuurlijk persoon, die zich gebonden heeft dan wel voornemens is opleidingen, trainingen, coaching en/of andere diensten van Talent Lab af te nemen (hierna: “Opdrachtgever”), wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”), facturen en de orderbevestigingen. Deze vormen samen de integrale overeenkomst tussen partijen en vervangen alle eventuele vroegere afspraken, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp (hierna: de “Overeenkomst”).
Behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding, zijn de Algemene Voorwaarden onder meer van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, facturen, rechtsverhoudingen en overeenkomsten met betrekking tot het verstrekken van opleidingen, trainingen, coaching en andere diensten (hierna: de “Diensten”) door Talent Lab, ook indien deze niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
De Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Opdrachtgever, zelfs indien deze bepalen dat die als enige gelden.
Afwijkingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Talent Lab.

2.
Alle prijzen van Talent Lab zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Opdrachtgever alle betalingen in euro te voldoen.
Alle prijslijsten en soortgelijke documenten van Talent Lab zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor Talent Lab voorafgaand aan de orderbevestiging.
Elke door de Opdrachtgever gedane order verbindt deze laatste, doch verbindt Talent Lab slechts na schriftelijke aanvaarding ervan in een orderbevestiging.
Een orderbevestiging geldt als aanvaard door de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever niet binnen de veertien dagen na verzending van de orderbevestiging door Talent Lab, uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

3.
A. Alle facturen zijn betaalbaar, netto en disconto, op de maatschappelijke zetel van Talent Lab. Alle betalingen van de facturen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij andersluidend schriftelijk beding.
Indien de Opdrachtgever na de vervaldatum, zijnde 30 dagen na de factuurdatum, in gebreke blijft de factuur te voldoen, heeft Talent Lab het recht de uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn.
Indien er geen betaling bekomen wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interestvoet van 12% per jaar.
Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:
– voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 125,00,
– voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.
Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk van rechtswege opeisbaar vanaf de wanbetaling van één enkele factuur, schriftelijke ingebrekestelling, geprotesteerde wissels of ongedekte cheques of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de Opdrachtgever.
B. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.
Indien conform de Overeenkomst of een andere grond een creditnota dient te worden toegekend/ terugbetaling dient te worden gedaan aan de Opdrachtgever, zal deze enkel worden toegekend/terugbetaald aan de Opdrachtgever voor zover alle vervallen facturen betaald zijn.
C. Protesten nopens gefactureerde bedragen dienen te worden geformuleerd bij een gemotiveerde aangetekende brief op het adres van de maatschappelijke zetel van Talent Lab, binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn is het protest onontvankelijk.
D. Indien het vertrouwen van Talent Lab in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever of indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Talent Lab zich het recht voor om de Diensten op te schorten en van de Opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt Talent Lab zich het recht voor de uitvoering van de Diensten te annuleren.

4.
A. Indien de Opdrachtgever één of meerdere bestelde Dienst(en) wenst te annuleren, dient de Opdrachtgever Talent Lab hiervan schriftelijk te verwittigen per e-mail (info@TalentLab.be). Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd.
In het geval van annulering van de Dienst(en), is de Opdrachtgever steeds de volledige kostprijs verschuldigd voor de Dienst(en) voor het afgesproken aantal deelnemers, tenzij:
– in het geval van overlijden, ziekte of ongeval van een voor de Dienst(en) ingeschreven deelnemer of van een persoon uit de nabije omgeving van een voor de Dienst(en) ingeschreven deelnemer, op voorwaarde dat de Opdrachtgever Talent Lab hieromtrent voor de opstart van de Dienst(en) schriftelijk informeert en aan Talent Lab een bewijs van het overlijden, ziekte of ongeval (zoals een afwezigheidsattest) overmaakt. In dat geval is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd voor de desbetreffende deelnemer;
– het geval de Opdrachtgever de Dienst(en) schriftelijk annuleert uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de Dienst(en). In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding van 25% van de met Talent Lab afgesproken prijs voor de Dienst(en) verschuldigd.
B. De Opdrachtgever is gerechtigd een voor de Dienst(en) ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de Dienst(en) aan Talent Lab schriftelijk is meegedeeld.
Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.
Vervanging bij of na het begin van de Dienst(en) is niet toegestaan.
C. In het geval van overmacht, namelijk wanneer de (correcte) uitvoering van de Overeenkomst absoluut onmogelijk is geworden door onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil van de Opdrachtgever (zoals bijvoorbeeld een pandemie), kan de reeds geplande Dienst(en) op vraag van de Opdrachtgever en mits schriftelijke toestemming van Talent Lab, worden gewijzigd.
Talent Lab zal zich inspannen om in dat geval een alternatieve uitvoering van de Overeenkomst te voorzien (bijvoorbeeld andere datum, digitale opleiding, …).
D. Talent Lab zal alle redelijke inspanningen leveren om de Dienst(en) te laten plaatsvinden conform de met de Opdrachtgever gemaakte afspraken.
Bij eventuele onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden of organisatorische redenen, behoudt Talent Lab zich het recht voor om de Dienst(en) te annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal of online) te wijzigen.
Talent lab zal de Opdrachtgever zo snel als mogelijk per e-mail of telefonisch verwittigen van de gewijzigde omstandigheden of de annulering van de Dienst(en).
In geval van wijziging van de Dienst(en) door Talent Lab kan de Opdrachtgever opteren om de Dienst(en) in de gewijzigde omstandigheden te laten plaatsvinden (ander locatie, datum, manier van organiseren, …) of te annuleren. In geval van annulering, worden eventueel door de Opdrachtgever betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
In geval van annulering van de Dienst(en) door Talent Lab worden eventueel door de Opdrachtgever betaalde facturen op vraag terugbetaald, zonder interest of andere vergoeding.
Talent Lab heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien Talent Lab meent dat dit voor de uitvoering of de kwaliteit van de Dienst(en) noodzakelijk is.
Talent Lab zal alles in het werk stellen om de Dienst(en) conform de gemaakte afspraken te verzorgen, maar zal niet aansprakelijk zijn indien een Dienst door omstandigheden wordt geannuleerd of gewijzigd.
E oor niet te verschijnen op een Dienst, waarvoor de Opdrachtgever deelnemers heeft ingeschreven, vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Talent Lab niet.

5.
A. Talent Lab zal de Overeenkomst uitvoeren in het kader van een middelenverbintenis. Talent Lab is aldus slechts aansprakelijk in zoverre de Opdrachtgever aantoont dat Talent Lab haar verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelswijze.
Enige schadevergoeding blijft beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van een foutieve handelswijze van Talent Lab.
Het verhaal van de Opdrachtgever zal bestaan in het bekomen van de correctie van de fout van Talent Lab.
Ingeval Talent Lab, niettegenstaande herhaalde pogingen, niet in staat is de fout of gebreken te herstellen, dan zal de Opdrachtgever recht hebben op een vergoeding van de werkelijk geleden en bewezen schade, binnen de perken van volgende alinea.
Behoudens in het geval van opzettelijke fout of bedrog door Talent Lab, omvat de totale aansprakelijkheid van Talent Lab uitsluitend de vergoeding van de directe door de Opdrachtgever bewezen schade, m.n. de schade die een onmiddellijk gevolg is van een aan Talent Lab toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is deze beperkt tot een bedrag gelijk aan de helft van de vergoeding die gedurende 6 maanden voorafgaand aan de vaststelling van de schade betaald werd door de Opdrachtgever in het kader van het order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Talent Lab is in geen geval aansprakelijk voor:
– schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Opdrachtgever of van haar medewerkers, of veroorzaakt wegens het niet-uitvoeren van de aan de Opdrachtgever of aan haar medewerkers opgelegde richtlijnen;
– indirecte schade, zoals onder meer winstderving, de verhoging van algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van cliënteel, personeel of besparingen.
B. De Opdrachtgever vrijwaart Talent Lab tegen iedere aanspraak van medewerkers of derden met betrekking tot een schending door de Opdrachtgever van enige bepaling van de Overeenkomst. Daarnaast zal de Opdrachtgever Talent Lab vrijwaren voor alle door Talent Lab gemaakte kosten in verband met iedere aanspraak van medewerkers of derden met betrekking tot een schending door de Opdrachtgever van enige bepaling van de Overeenkomst.
C. Talent Lab is niet aansprakelijk voor een laattijdige of (gedeeltelijke) niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, wanneer de (correcte) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk is geworden door onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil van Talent Lab, hierbij onder meer inbegrepen doch niet gelimiteerd: brand, overstroming, onvermijdbare ongevallen, dwingende overheidsmaatregelen, pandemie, etc.
Dergelijke onvoorzienbare omstandigheden schorsen de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Talent Lab. Partijen stellen alles in het werk om zo spoedig mogelijk de continuïteit en de naleving van haar verplichtingen te garanderen.

6.
A. De Opdrachtgever deelt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens aan Talent Lab mee.
Talent Lab zal deze persoonsgegevens met respect voor de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens, verwerken.
Nadere inlichtingen hieromtrent kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van Talent Lab via Anja Boudry.
De Opdrachtgever wordt beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar medewerkers die zij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen.
De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Talent Lab alleen persoonsgegevens van haar medewerkers, worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventuele toestemming hiervoor heeft verkregen van de betrokken medewerkers.
De Opdrachtgever zal haar medewerkers over wie persoonsgegevens worden verstrekt aan Talent Lab, informeren over de verwerking van deze gegevens door Data Talent Lab voor de bovenvermelde doeleinden.
De Opdrachtgever houdt er rekening mee en zal de betrokken medewerkers ook informeren over het gegeven, dat Talent Lab voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever een beroep kan doen op onderaannemers, aan wie zij tevens de persoonsgegevens van de betrokken medewerkers van de Opdrachtgever zal overmaken indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
De Opdrachtgever zal Talent Lab vrijwaren tegen elke aanspraak van haar medewerkers jegens Talent Lab in verband met een schending door de Opdrachtgever van voorgaande en vergoedt de daarmee samenhangende door Talent Lab gemaakte kosten.

7.
A. Talent Lab verklaart dat zij/haar onderaannemers de rechtmatige eigenaars zijn van de intellectuele eigendomsrechten op het materiaal en aanverwante documenten die gebruikt worden bij de Diensten (zoals onder meer op de teksten, documentatie, analyses, ontwerpen, rapporten, presentaties, programmatuur, beelden, tekeningen, video’s, geluiden van de opleidingen) (hierna: het ‘Materiaal’)
Geen enkele publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van een andere website, print, fotokopie, microfilm, elektronische media, soundtrack of enig ander reproductiemiddel, noch mag deze worden opgeslagen in een retrievalsysteem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent Lab.
Alle rechten van publicatie, vertaling, reproductie en bewerking, zelfs gedeeltelijk, op het Materiaal zijn voorbehouden aan Talent Lab/haar onderaannemers.
De Opdrachtgever zal het eigendomsrecht van Talent Lab/haar onderaannemers eerbiedigen en alle noodzakelijke maatregelen nemen ter bescherming van dit eigendomsrecht.
Het niet naleven van deze eigendomsrechten zal onmiddellijk leiden tot schade, waarvoor Talent Lab zich het recht voorbehoudt om schadevergoeding te eisen.
De Overeenkomst houdt dan ook geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en het Materiaal.
B. De Opdrachtgever noch diens medewerkers hebben het recht om de Dienst(en) van Talent Lab op te nemen, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Talent Lab.
8.
De Opdrachtgever mag de rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent Lab.
Talent Lab kan te allen tijde haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere (toekomstige) entiteit die deel uitmaakt van de economische entiteit die bekend staat als ‘House of HR-groep’, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies.

9.
A. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
Ingeval van een geschil met betrekking tot de interpretatie, geldigheid of uitvoering van de Overeenkomst, dan zijn de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van dit geschil.
B. Indien één of meer bepalingen uit de Overeenkomst ongeldig, nietig of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, regelement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven.
De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een alternatieve geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals toegestaan door het toepasselijke recht.