Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Wij beschermen de privacy van onze klanten.

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze websites. Wij streven ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, correct na te leven.

Identiteit en contactgegevens Talent Lab als gezamelijk verwerkingsverantwoordelijken

Uw gegevens worden verwerkt door BE-Consult BV, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 184, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0467.097.461 en Talent Lab BV, met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0766.479.449 (hierna: “Talent Lab”). .

Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens om binnen onze aangeboden dienstverlening efficiënt te kunnen werken en te kunnen voldoen aan een correcte aflevering van attesten en dossiers.

U als klant geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag tot contact aanmaakt op onze websites of u zich inschrijft voor één van de opleidingen, examen, wanneer u een offerte vraagt of bevestigt om één van onze andere diensten te verlenen …

Opslag van gegevens

De gegevens die worden verzameld, worden bewaard:

 • In RD Web Access (onze website waarop uw inschrijft voor een opleiding of een examen) en daarna enkel gebruikt in functie van onze dienstverlening. Dit wil zeggen: als vermeld contactpersoon voor adviesdossiers, voor de aanmaak van een aanwezigheidslijst van een opleiding, een login voor een VCA-examen, de bijhorende attesten;
 • Op onze server enkel toegankelijk voor de werknemers van Talent Lab die een clausule ondertekend hebben om klantgegevens vertrouwelijk te behandelen.

De wijze van het verzamelen van gegevens

Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens: Naam
 • Professionele gegevens: Bedrijfsnaam en adresgegevens bedrijf, BTW nummer, telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens deelnemers: naam, geboortedatum en – plaats en taal.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om:

 • Aanwezigheidslijsten voor opleidingen en examen samen te stellen;
 • Offertes en facturen op te maken;
 • Adviesdossiers op te starten;
 • Laboresultaten toe te wijzen.

We verwerken de persoonsgegevens op basis van onze (pre)contractuele relatie en alle daaraan verbonden wettelijke verplichtingen.

U bent algemeen genomen niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar voor het verlenen van bepaalde diensten is de mededeling van persoonsgegevens wettelijk of contractueel noodzakelijk en is het bijgevolg onmogelijk wordt deze diensten te leveren, wanneer u weigert de betreffende persoonsgegevens mee te delen.

Overdracht van gegevens aan derden

 1. Doorgifte aan dienstverleners en anderen

Wij geven uw gegevens door aan:

 • Organisaties in het kader van de te verlenen opleidingssubsidies. Enkele voorbeelden daarvan zijn Constructiv, Confederatie Bouw, Bouwunie, VOLTA, … Op deze lijsten worden enkel deze gegevens doorgegeven die aantonen dat een persoon deelgenomen heeft aan een opleiding, nl naam en handtekening;
 • Aan de VCA-beheersorganisatie (BeSaCC-VCA) bij het invoeren van de gegevens in het examenplatform;
 • Bevoegde instanties in het kader van :
  o Aanvraag milieuvergunningsdossiers
  o Het door de FOD erkend labo voor asbestanalyses (uitvoering analyses asbestidentificaties en asbestluchtmetingen)
  o Opmaak sloopopvolgingsplan met conformverklaring door VZW Tracimat-systeem
  o Veiligheidscoördinatie voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. (dienst FOD WASO);
 • Dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden, onderaannemers (zoals onder meer consultants, docenten, studiebureaus, leveranciers van tools,…) en dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…);
 • Derden, b.v. nationale en internationale overheden en gerechtelijke instanties indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Doorgifte van gegevens binnen de groep

Wij maken deel uit van de House of HR-groep. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies. Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verwerken, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat Talent Lab samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zo treden Talent Lab BV en BE-Consult BV op als volledig gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Talent Lab BV blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • Doorgifte aan derde landen

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Beleid. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garanderen wij dat wij alle maatregelen zullen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de volgende website (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl).

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist.

Rechten van de betrokkene

U heeft steeds het recht als betrokken partij om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kan uw rechten uitoefenen – en voor zover deze vallen binnen de voorwaarden zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving (AVG) zal Talent Lab deze inwilligen – door contact op te nemen met ons via het e-mailadres info@talentlab.be of via het telefoonnummer +32 (0)14/56.32.41. Indien Talent Lab redelijke twijfels heeft omtrent uw identiteit, kan Talent Lab u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

Wij zijn niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit:

            Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel,

Tel +32(0)2 274 48 00

of Fax +32(0)2 274 48 35,

contact@adp-gba.be,
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Waarborgen

Wij hechten veel veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen en ze met name te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.

Wij beperken dan ook de toegangsrechten tot de persoonsgegevens tot die diensten en/of personen waarvoor de toegang vereist is om hun de bovenvermelde doeleinden te vervullen. Er wordt tevens op toegezien dat enkel die persoonsgegevens worden doorgegeven die vereist zijn om de specifiekere doeleinden te verwezenlijken. Deze toegangsbeperkingen verminderen de risico’s op verlies of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens.

De personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens werden geïnformeerd in het kader van het verwerken van persoonsgegevens en hoe met de persoonsgegevens om te gaan en zijn gebonden door vertrouwelijkheidsclausules om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. De website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze de website bezoekt, en laat ons ook toe onze de website te optimaliseren. 

 Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via: +32 (0)14/56.32.41 of opleidingen@talentlab.be